script-src 'self’
 

Kommunal IT og Informasjonssikkerhet - beredskapsplikt og muligheter

Price

kr 4 900

Duration

1 dag

About the Course

Kurset er laget for å gi deg som jobber med informasjon og systemsikkerhet i kommunen, men er også åpen for andre som ønsker å styrke sin kompetanse innen fagfeltet.

Du lærer hvordan gjennomføre en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, med kartlegging, systematisere og utforming av sannsynlighetsberegning for uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunens informasjonssystemer. Metoder for å hvordan disse kan påvirke kommunen og hvordan redusere risiko for tap av data.

Når kurset er ferdig har du maler til å lage helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen, som i følge «Forskrift om kommunal beredskapsplikt» skal forankres i kommunestyret.

Vi går gjennom:

 • Kartlegging av eksisterende og fremtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer.

 • Risiko og sårbarhet utenfor deres geografiske område men som kan ha betydning.

 • Hvordan ulike risiko- og sårbarhetsfaktorer kan påvirke hverandre.

 • Særlige utfordringer knyttet til kritiske funksjoner og tap av kritiske data.

 • Kommunens evne til å opprettholde sin virksomhet når den utsettes for en uønsket hendelse og evnen til å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen har inntruffet.

 • Behovet for varsling under og etter en hendelse.

 • Metoder for å avdekke behov for mer detaljerte analyser.

 • Hvilke relevante offentlige og private aktører som bør bidra i i arbeidet med utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalysen.

Du vil også få en innføring i hva som bør med i en informasjonssikkerhets policy og hvordan jobbe frem en forankring hos kommuneledelsen.

Som deltager får du en rekke maler for å hjelpe deg i gang med arbeidet, dette er maler som:

 • Mal - Risiko og sårbarhets analyse

 • Mal - Beredskapsplan

 • Mal - Revisjon av tjenesteleverandører

 • Mal - BIA (Analyser effekt av mulig hendelse)

 • Mal - Kompetanse- og kulturutvikling

Your Instructor

Roger Ison-Haug

Roger Ison-Haug

.